Kalendarium

Zarząd Corelens S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2019 roku:

  • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
  • 14 lutego 2019
  • Jednostkowy raport za IV kwartał 2018 r.
  • 14 maja 2019
  • Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r.
  • 14 sierpnia 2019
  • Jednostkowy raport za II kwartał 2019 r.
  • 14 listopada 2019
  • Jednostkowy raport za III kwartał 2019 r.
  • 24 maja 2019
  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018