Wybrane dane finansowe

  • Dane finansowe (tys. PLN)
  • 2017
  • 2018
  • Przychody ze sprzedaży
  • 3 269,4
  • 3 092,7
  • EBITDA
  • 262,5
  • 299,8
  • Wynik netto
  • -6,1
  • 58,4
  • Aktywa trwałe
  • 696,6
  • 495,9
  • Aktywa obrotowe
  • 1 087,3
  • 1 237,5
  • Kapitał własny
  • 590,8
  • 649,3
  • Kapitał zakładowy
  • 348,5
  • 348,5
  • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  • 1 193,2
  • 1 084,1
  • Suma bilansowa
  • 1 784,1
  • 1 733,5