Wybrane dane finansowe

  • Dane finansowe (tys. PLN)
  • 2017
  • 2016
  • Przychody ze sprzedaży
  • 3 269,4
  • 2 851,0
  • EBITDA
  • 262,5
  • 153,1
  • Wynik netto
  • -6,1
  • -76,4
  • Aktywa trwałe
  • 696,6
  • 909,5
  • Aktywa obrotowe
  • 1 087,3
  • 1 063,7
  • Kapitał własny
  • 590,8
  • 596,9
  • Kapitał zakładowy
  • 348,5
  • 348,5
  • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  • 1 193,2
  • 1 376,3
  • Suma bilansowa
  • 1 784,1
  • 1 973,2